Sundari Invest OÜ (edaspidi Sacred Amrita) sätestab põhimõtted, mille alusel Sacred Amrita isikuandmete töötlejana töötleb oma klientide isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientidele, kes ostavad Sacred Amrita veebipoest  (edaspidi veebipood) kaupu ning külastavad veebipoodi. Isikuandmeid kasutatakse klientide parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kõik Sacred Amritale edastatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele.

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötletakse. 

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Sacred Amrita isikuandmete töötlemise põhimõtted.

1.3. Isikuandmed on igasugused andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Sacred Amrita teenuseid.

1.6. Leping on Sacred Amrita ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

1.7. Veebileht www.sacredamrita.ee on Sacred Amrita veebileht.

1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Sacred Amrita veebilehte.

1.9. Teenused on igasugused Sacred Amrita poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.10. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

1.11. Isikuandmete töötleja on Sacred Amrita, kes kohaldab isikuandmete töötlemise põhimõtetteid ning kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

1.12. Müügikanalid on Sacred Amrita poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, personaliseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

1.13. Tooteportfell on Sacred Amrita erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.sacredamrita.ee

2. ANDMETE TÖÖTLUS JA LIGIPÄÄS

2.1.Isikuandmeid töötleme kooskõlas privaatsuspoliitika ja müügitingimustega. 

2.2. Andmetele on ligipääs Sacred Amrital, maksete vahendajal ja postiteenuse pakkujal paki kohaletoimetamiseks. Kauba saatmiseks edastatakse kliendi täisnimi, telefoni nr ja pakiautomaadi andmed postiteenuse pakkujale. Maksete vahendaja töötleb isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses. Makseteenuse osutaja vastutava töötlejana saab isikuandmed otse andmesubjektilt.

2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Sacred Amrita töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Sacred Amrita avalduses olevate Isikuandmetega.

2.4. Sacred Amrita võib kliendi isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Magrada OÜ-le vajalikke tarkvarauuenduste, turundus-, makse- ja postiteenuseid. 

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Sacred Amrita lähtub isikuandmete töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

3.2.Sacred Amrita eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis tõendama Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

3.3. Sacred Amrita kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

3.3.1. Õiguslikkus. Isikuandmete töötlemise toimub kliendiga sõlmitud lepingu titmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks. 

3.3.2. Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane eeldades, et andmesubjektil on võimalik tutvuda teabe ja informatsiooniga selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse.

3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on andmesubjektile läbipaistev.

3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks.

3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Sacred Amrita soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonüümistab Sacred Amrita andmed selliselt, et andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Sacred Amrita saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Sacred Amrita vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. 

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Sacred Amrita kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

4.1.1. Andmesubjekti poolt Sacred Amritale avaldatud isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);

4.1.2. Andmesubjekti ja Sacred Amrita tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel);

4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);

4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;

4.1.7. Sacred Amrita poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Sacred Amrita Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.

5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Sacred Amrita isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Sacred Amrita põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

5.3. Õigustatud huvi tähendab Sacred Amrita huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel töötleb Sacred Amrita isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Sacred Amrita on õigustatud huvi, mille alusel isikuandmete töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks isikuandmete töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

5.3.3. Veebilehe ja teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. Sacred Amrita kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;

5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide ja külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites.

5.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

5.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb Sacred Amrita isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.5. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Sacred Amrita hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

6.1. Sacred Amrita säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Sacred Amrita poolt selleks kehtestatud korrale.

6.2. Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Sacred Amrita tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Sacred Amrita kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti otse.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

7.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

7.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Sacred Amrita oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

7.1.2. Sacred Amrita antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.

7.2. Isikuandmete töötlemisel on andmesubjektil ka järgnevad õigused:

7.2.1. Õigus saada teavet ehk andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.

7.2.2. Õigus tutvuda andmetega, mis mh hõlmab andmesubjekti õigust töödeldavate isikuandmete koopiale.

7.2.3. Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele.

7.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on andmesubjektil õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

7.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

7.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

8. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

8.1. Õiguste teostamine:

8.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Sacred Amrita poole e-posti teel info@sacredamrita.ee

8.2. Kaebuste esitamine:

8.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Sacred Amrita poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

9. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

9.1. Sacred Amrita võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

9.2. Sacred Amrita kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

9.3. Sacred Amrita kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Sacred Amrita partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Sacred Amrita ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest

9.4. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Sacred Amrita on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Sacred Amrita Andmesubjekte www.sacredamrita.ee  koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Sacred Amrita veebilehte www.sacredamrita.ee , olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.